maanantai 15.8.2022 | 04:41
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Aluevaltuutettu, haapajärvinen Sinikka Parttimaa: Hyvinvointialueen kuulumisia

Ke 1.6.2022 klo 10:00

Soteuudistus hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021 ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin alkoi valmistella alueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Tammikuun 23. päivänä valittu aluevaltuusto jatkoi valmistelutyötä. Valtuusto käynnisti työnsä seminaareilla, joissa perehdyttiin valmistelutyön vaiheeseen ja alettiin työstämään hyvinvointialueen strategiaa. Aluevaltuusto on kokoontunut neljä kertaa ja aluehallitus lukuisia kertoja. Myös lautakunnat ovat kokoontuneet useita kertoja.

Valtuuston ensimmäisessä kokouksessa valittiin puheenjohtajisto ja jäsenet eri lautakuntiin. Hyväksyttiin hallintosääntö, jossa hyväksyttiin muun muassa hyvinvointialueen organisaatiorakenne. Hyvinvointialuetta johtaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, joka valittiin valtuuston toisessa kokouksessa. Hyvinvointialueen organisaatio jakaantuu kuuteen toimialueeseen: perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito sekä pelastustoimi.

Toimialuejohtajat ja palvelujohtajat sekä konsernipalvelujen johtajat on valittu ja tällä hetkellä on menossa vastuualuepäälliköiden ja asiantuntijoiden valintaa. Vastuuyksiköiden esihenkilöt valitaan syksyllä. Hallinto kevenee niin, että johtamistehtävien määrä aikaisempaan verrattuna on 39%. Nykyisissä kuntien ja kuntayhtymien organisaatioissa vastaavan tasoisia johtamis- ja päällikkötehtäviä on 134 ja hyvinvointialueelle tulee 52 vakanssia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös johtajien palkkojen kokonaissumma pienenee. Henkilöstön saatavuus on suuri haaste ja työhyvinvointiin kiinnitetään suurta huomiota. Esihenkilöt ovat merkittävässä asemassa tässä muutoksessa ja heidän tukensa henkilöstölle on tärkeä, siksi esihenkilöiden määrää ei olla vähentämässä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa 2.5.2022. Strategia on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Hyvinvointialuetta johdetaan tiedolla; tutkimustiedolla ja kokemustiedolla.

Strategian ydin on tavoite ja palvelulupaus: HYVINVOINTI - TERVEYS JA TURVALLISUUS - YHDESSÄ TEHDEN. Hyvinvointialueen arvot: NÄEMME IHMISEN - KOHTAAMME AMMATTITAIDOLLA - EDELLÄKÄVIJÄ VAIKUTTAVUUDESSA ohjaavat toimintaa, päätöksentekoa ja kehittämistyötä.

Strategian perustana olevat painopisteet: IHMISTÄ VARTEN - VAIKUTTAVASTI YHDESSÄ - PARHAAT OSAAJAT- ROHKEASTI UUTTA kertovat missä hyvinvointialueen on onnistuttava, jotta palvelulupaus täyttyy. 12 strategista periaatetta linjaavat johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistä. Indikaattoreilla seurataan strategiatyössä onnistumista eli vaikuttavuutta.

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tarkentuvat nyt valmistelussa olevissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä sekä muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Palvelut rakennetaan asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmasta, ei organisaatiosta lähtien. Palvelut ovat tarkoituksenmukaiset, yhdenvertaiset ja yhteensovitetut. Palveluita ja tukea on saatavissa kotona ja arkiympäristössä, sote-keskuksissa ja yhteisissä erityistason palveluissa, myös sähköisesti. Järjestämissuunnitelma ja palvelutasopäätös tulevat päätöksentekoon aluevaltuustoon syksyllä 2022.

Hyvinvointialueen tulevassa palvelurakenteessa painotetaan ehkäisevää ja ennakoivaa työtä. Painopistettä siirretään perustasolle. Palvelutarpeet on tunnistettu, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa väestön nopeaan ja merkittävään ikärakenteen muutokseen, lasten, nuorten ja perheiden lisääntyvään pahoinvointiin, mielenterveyspalveluiden korkeaan tarpeeseen sekä koronaan liittyvän hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamikseen. Keskiössä on ihminen. Tavoitteena on, että yhdellä yhteydenotolla ihminen, jolla on palvelun tarvetta, pääsee palveluiden piiriin, siksi sote- ja pelastuspalveluiden integraatio eli palveluiden välinen yhteistyö ja yhteensovittaminen on keskeistä.

Hyvinvointialueen palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kunnilla säilyy edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja on tärkeää tunnistaa sen olevan olennainen osa kaikkea kunnan toimintaa. Valtio antaa rahaa kunnille ja myös hyvinvointialueelle sen mukaan, miten tässä työssä onnistutaan HYTE-kertoimen avulla.

Järjestöjen panos terveyden- ja hyvinvoinnin työssä korostuu täydentävänä. Tällä hetkellä työn alla on järjestöavustusten kriteerit ja lausuntokierroksen jälkeen nämä tulevat syksyllä aluevaltuuston päätettäväksi. Järjestötyön näkyväksi tekeminen on kaikkien asia, jotta palvelua tarvitseva ihminen saa tietoa järjestötoiminnasta ja niiden tarjoamista palveluista. Hyvinvointialueen tukipalvelut ja hankinnan tehdään vastuullisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti alueen yritykset huomioiden.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 budjetin karkea arvio on noin 1,7 miljardia euroa. Vuotuista vajetta alustavien rahoituslaskelmien mukaan on noin 50 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa tasapainotustarvetta. Suurina kustannuserinä ovat alueen tietojärjestelmän uudistaminen, henkilöstön palkkojen harmonisointi sekä OYS:n tulevaisuuden sairaalaan liittyvät poistot. Kustannus- ja rahoitustiedot tulevat vielä päivittymään. Vuonna 2023 valtion rahoitus perustuu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen vuoden 2021 tilinpäätöksiin ja vuoden 2022 talousarvioihin. Lisäksi rahoitus sisältää ensi vuonna joitakin erityislisiä. Tämän jälkeen alkaa seitsemän vuoden siirtymäaika, jolloin siirrytään asteittain vakiintuneempaan rahoitusjärjestelmään, joka perustuu pääosin väestön palvelutarpeeseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja sen vastuulla on koko maakunnan 413 000 ihmisen yhdenvertaiset sote- ja pelastusalan palvelut. Henkilöstö, yli 18 000 siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Aluevaltuustokevät on ollut mielenkiintoinen. Työ on ollut tiivistä ja valmistelu on edennyt hyvin. Valtiovarainministeriössä on huomattu, että Pohjois-Pohjanmaa hyvinvointialue on monella saralla edelläkävijä.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Sinikka Parttimaa

Aluevaltuutettu

#